Rakentamisen ohjaus

Maankäytön suunnittelun tehtäviin kuuluu kaavoituksen lisäksi rakentamisen ohjaus. Rakentamiseen liittyvistä asioista voi tulla neuvottelemaan kaupunginarkkitehdin kanssa.

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista. Uusille asuinalueille tehdään rakentamistapaohjeet, jotta alueet rakentuvat kaavan mukaisiksi kokonaisuuksiksi ja uudet asukkaat tietävät millaisiksi alueet muodostuvat. Kaavatyöhön, joka sijoittuu olevaan ympäristöön tehdään tarvittavat inventoinnit, joiden tehtävänä on tuoda myös asukkaille tietoa alueista. Luontoselvitykset ym ovat pohjana luonnontilaisten ja hoidettujen puistoalueiden suunnittelulle.

Erityisiä ajankohtaisia rakentamiseen liittyviä projekteja edistetään yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Nyt tekeillä on Forssan kansallisen kaupunkipuiston hoito ja käyttösuunnitelma. Järkivihreän kaupunkistrategian mukaisesti järjestetään seminaareja yhteistyössä esim. Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Forssan keskustan kaupunkikävelyn kartta
Forssan keskusta - kaupunkikävely, esite

Maakuntamuseon antama opastus ja neuvonta

Museoviraston tehtävät siirtyvät maakuntamuseolle. Samalla Forssan seudulla siirrytään valtakunnalliseen käytäntöön, jossa museon tehtäväkenttään kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden lisäksi maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet. Hämeenlinnan kaupunginmuseo hoitaa näiden kohteiden ohjauksen ja antaa niistä tarvittavat lausunnot.
Lisätietoa löytyy oheisesta linkistä https://hmlmuseo.fi/kulttuuriymparistoyksikko/

Hämeenlinnan kaupunginmuseo kävi tapaamassa Kalliomäen omakotiyhdistystä 31.3.2022. Tilaisuudessa esitetyt alustukset  kertovat periaatteista, miten korjaamista arvioidaan.

Rakennuksen hoito ja avustukset, Hämeenlinnan kaupunginmuseo

Kalliomäki - kulttuurihistorialliset arvot, Hämeenlinnan kaupunginmuseo

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla kulttuuriympäristön alueella, RKY, sekä alueilla jotka ovat paikallisissa inventoinneissa todettu arvokkaiksi, rakennukset säilytetään ja täydennysrakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön. Näillä alueilla on hankkeeseen ryhtyvän jo alkuvaiheessa otettava yhteyttä maankäytön suunnitteluun, joka ohjaa alueille sijoittuvaa suunnittelua. Ohjaus perustuu ympäristöministeriön valtakunnallisiin päätöksiin ja ohjeisiin, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Kuvakaappaus Forssasta Museoviraston määrittelemästä valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistäMUSEOVIRASTO; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) Forssassa.

Museovirasto määrittelee valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY).  Forssan valtakunnallisesti merkittävistä alueista Kalliomäessä ja Uudessa kylässä on voimassa vanhentuneita asemakaavoja. Näillä alueilla rakennushankkeista pyydetään lausunto Hämeenlinnan kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksiköltä. Hankkeeseen ryhtyvän tulee varautua siihen, että suunnitelmia muokataan tarvittaessa lausunnon ohjeistuksen mukaan ympäristöönsä sopiviksi. Lausuntoajaksi varataan kuukausi. Jos suunnitelmia joudutaan muuttamaan huomattavasti, pyydetään uusi lausunto.