Parkkiaro osayleiskaava

Parkkiaron alue on Forssan kaupungin omistuksessa. Se on pääosin pienipiirteistä met­säistä kumpuilevaa maastoa. Alueen rakentamista tutkitaan paikan lähtökohdista: pieni­piirteiset maaston muodot säilytetään puistoalueina ja tasaisemmat maaston osat käy­tetään asuintonteiksi. Kaavan luonnosvaiheessa on osoitettu aloituskorttelit, joista ase­makaavoitus aloitetaan (Parkkiaro I). Luonnos oli nähtävänä 20.6. - 8.8.2011.  
Ehdotusta työstetään aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Kaavaa täydennetään aluksi liito-orava ja lepakkoinventointien tiedoilla. Tästä edetään ekologisten käytävien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien alueiden merkinnöillä sekä hiilivarastojen arvioinnilla.  

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 7.6.2011, kh 13.6.2011, nähtävänäolo 20.6. - 8.8.2011