Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

puiden kaataminen tammelaN, humppilaN, jokioiSTEN ja ypäjäN kuntien asemakaava- alueella

Rakennustarkastaja määrittää maisematyölupa tarpeen tapauskohtaisesti.

Puiden kaataminen FORSSAN KAUPUNGIN asemakaava-alueella

Ympäristölupalautakunta on tarkentanut  Forssan rakennusjärjestystä  (pdf) ja hyväksynyt Forssan toimintaohjeen (pdf) koskien puiden kaatamista asemakaava-alueella 1.11.2017 alkaen.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Maisematyölupahakemus (1 kpl )

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta ( 1 kpl )

3. Ote asemakaavasta tai yleiskaavasta ( 3 kpl )

4. Selvitys naapurin kuulemisesta ( 1 kpl / naapuri )

5. Maisematyötä koskeva suunnitelma, tasopiirustukset, leikkaukset ja muut tarpeelliset selvitykset hankkeen arvioimiseksi ( 3 kpl )