Kestävä kehitys

Forssan kaupungin ensimmäinen kestävän kehityksen toimintaohjelma valmistui vuonna 1997. Kestävän kehityksen indikaattoreita eli mittareita on ollut käytössä 2000-luvun alusta alkaen. Näiden mittareiden tarkoituksena on ollut mm. selvittää, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla ja minkälaisia muutoksia elinympäristössä tapahtuu. Tavoitteena on, että indikaattorien antamaa tietoa käytetään päätöksenteon apuna.

Kestävän kehityksen indikaattorit 2016

Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnin ja seurannan välineinä käytetään erilaisia mittareita eli indikaattoreita.  Ekologisen jalanjäljen lisäksi mittareita ovat mm. vesistöjen vedenlaatu, vedenkulutus, yhdyskuntajätteen määrä, väestön ikärakenne ja kirjastojen käyttö. Indikaattorien (pdf) päivityksen teki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Aleksi Ritakallio.

Kuntien resurssiviisauden indikaattorit 

Resurssiviisauden indikaattorit tukevat johtamismallia ja kytkeytyvät Sitran määrittämiin resurssiviisaustavoitteisiin: ei päästöjä, ei jätettä, yhden maapallon elämä. Lisäksi indikaattorit kuvaavat yleisesti tärkeiksi tunnistettuja teemoja: ilmastonmuutos, materiaalien kierto ja ekologinen kestävyys.

Forssan tiekartta resurssiviisauteen: tavoitetila 2050

Forssan kaupungin visiona on Järkivihreä Forssa – kestävää elinvoimaa. Kaupungin kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys. Resurssiviisauden tiekarttaan (pdf) on selvitetty toteutuneet toimenpiteet vuodesta 2015 eteenpäin sekä suunnitelmia vuoteen 2050 asti.

Tiekartan eri osa-alueet ovat:


Forssan ekologinen jalanjälki

Ekologinen jalanjälki on maankäyttöön perustuva ekologisen kestävyyden mittari. Se kuvaa ns. globaalihehtaareina, kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan kulutuksemme tyydyttämiseen käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. 

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.  Ekologisen jalanjäljen laskenta ja kehityksen seuranta on tehty FISU-verkoston koordinaattorina toimivan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta. Forssan lisäksi selvityksessä (pdf) on mukana muut FISU-verkoston kunnat. Forssalaisen ekologinen jalanjälki oli vuonna 2016 7,99 gha/hlö.

Forssan kasvihuonekaasupäästöt 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain. Päästötietopalvelu