Opetustila

Perus- ja syventävät opinnot

Lounais-Hämeen musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ensisijaisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Syventäviä opintoja voi opiskella myös nuori aikuinen, joka haluaa saattaa musiikkiopintonsa päätökseen ja hakeutua mahdollisesti musiikin jatko-opintoihin.  

Opetusta tarjotaan noin kahdessakymmenessä soittimessa ja laulussa (katso 'Soitinvalikoima'). Opiskella voi niin pianoa ja jousisoittimia kuin lyömä- ja bändisoittimiakin. Puhaltimiin toivoisimme enemmänkin oppilaita. Perinteisen taidemusiikin rinnalla on parin vuosikymmenen aikana pop-jazz -musiikin opiskelu kasvattanut suosiotaan. Opistossamme eri musiikin lajit sekoittuvat ja kukoistavat yhdenvertaisina!


Perusopinnot

Musiikin perusopintoihin hakeudutaan vuosittain järjestettävien sisäänpääsytestien kautta (katso 'Tule opiskelemaan'). Usein opinnot aloitetaan samanaikaisesti koulunkäynnin kanssa, mutta aloitusikä vaihtelee viidestä ikävuodesta teini-ikään asti. Jos oppilas aloittaa opinnot vasta teini-iässä, hän ei välttämättä ehdi suorittaa kaikkia laajan oppimäärän mukaisia opintoja. Jos hänellä on aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja, ne otetaan opinnoissa huomioon. Opiskelu musiikkioppilaitoksissa on nykyään joustavaa ja oppilaan tausta, kyvyt ja voimavarat huomioivaa. 

Pääpaino opinnoissa on oman pääinstrumentin "haltuun otto": keskeisten teknisten ja  musiikillisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Harjoittelemaan oppiminen ja säännölliseen harjoitteluun totutteleminen ovat olennaisia taitojen kartuttamiseksi. Opintojen edetessä ja tehtävien vaikeutuessa myös harjoittelun määrä ja intensiteetti lisääntyvät.

Heti, kun taidot sallivat, oppilas  voi alkaa soittaa yhdessä muiden kanssa. Soittotunneilla ollaan opettajan kanssa kaksistaan, kotona harjoitellaan yksin - yhteissoitto tuo musiikin opiskeluun 'yhdessä tekemistä'. Yhdessä toimiessa opitaan huomioimaan, kuuntelemaan ja arvostamaan toisia, ja hyväksymään erilaisuutta. Opitaan jokaisen elämässä  tärkeitä sosiaalisia taitoja. Musiikkia koetaan ja eletään yhdessä. Mukavia kokemuksia ja elämyksiä saadaan myös kuorossa tai lauluyhtyeessä, joihin voi liittyä heti opistoon tullessa. 

Opinto-ohjelmaan sisältyy myös musiikin hahmotusaineita (teoria, säveltapailu, harmonia, musiikintuntemus), joiden myötä - kuten nimikin kertoo - opitaan hahmottamaan itse soitettua ja laulettua, kuultua ja kirjoitettua musiikkia. Musiikintuntemuksen opintojaksolla opitaan tuntemaan musiikin historiaa ja tunnistamaan musiikin eri tyylejä. Pop-jazz -oppilaille on tarjolla afro-amerikkalaisen musiikin perusteiden ja tuntemuksen opetusta. 


Vaiheita tai portaita

Perusopintojen parissa vietetään useita vuosia. Opinnot jaetaan eri vaiheisiin, joita aiemmin kutsuttiin tasoiksi, nykyään vaikkapa portaiksi. 

Meidän opistossamme opinnot jaksotellaan kolmeen perusportaaseen. Syventävät opinnot ovat porras neljä. Yhdellä portaalla viivytään kaksi tai kolme vuotta. Kun kullekin vaiheelle tavoitteeksi asetettu tietotaito on saavutettu, oppilas antaa näytön senhetkisestä osaamisestaan. 

Osaamisen näyttö tarkoittaa tiettyjen kriteerien mukaan valmistettua soitto-ohjelmaa. Näyttö jakautuu tekniseen ja taiteelliseen osioon. Tekniseen osioon sisältyy teknistä osaamista osoittava kappale tai kappaleita, asteikkosoittoa ja valmistettava omaksumistehtävä -  taiteelliseen osioon erilaisia, eri tyylisiä kappaleita. Tehtävät vaikeutuvat vaiheelta seuraavalle siirryttäessä. Taiteellinen osio soitetaan mielellään konsertinomaisessa tilaisuudessa, tekninen luokassa. Oppilaan oman opettajan kollegat antavat soittonäytteistä suullista ja kirjallista palautetta. Numeroarviointia ei enää nykyään käytetä.


Syventävät opinnot

Syventävien opintojen vaiheessa oppilas kartuttaa edelleen perusopinnoissa omaksumaansa tietotaitoa. Opintomahdollisuudet laajenevat; oppilas voi painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia tai suuntautumisvaihtoehtoja. 

Oppilas harjoittelee taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Hän osaa asettaa tavoitteita opiskelulleen, toimia niiden mukaisesti ja arvioida omaa edistymistään.  Hän saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, omaehtoiseen musiikkiharrastuksen jatkamiseen tai musiikin ammattiopintoihin. 

Instrumentti- ja yhteissoitto-opinnoissa oppilaan pääinstrumentin soittotekninen hallinta, musiikillinen ajattelu ja ohjelmiston tuntemus kehittyvät. Hän tutustuu laajemmin musiikin eri tyyleihin, syventää kykyään musiikin tulkintaan ja luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Hän harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia. 

Musiikin hahmotusaineet yhdessä soitinopintojen kanssa rakentavat kokonaisvaltaista ymmärrystä musiikista paitsi ihmiselle henkilökohtaisesti myös kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeänä ilmiönä. Oppilas oppii tarkastelemaan soivaa ja kirjoitettua musiikkia eri näkökulmista.

Oppilas harjaantuu kuuntelemaan ja kehittämään omaa musisointiaan solistina ja ryhmän jäsenenä. Hän oppii hyödyntämään omaksumiaan musiikin hahmotustaitoja ja historiantuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.   

Oppilasta kannustetaan luovuuteen – säveltämään omaa musiikkia, tekemään sovituksia ja toteuttamaan teoksissa improvisoituja osuuksia. Häntä rohkaistaan hyödyntämään luovassa toiminnassaan musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä.

Opintojen loppuvaiheessa oppilas suunnittelee ja valmistaa senhetkistä osaamistaan esittelevän laajan oppimäärän lopputyön. Näyttö voidaan tehdä konsertin tai keikan muodossa tai  osallistumalla johonkin poikkitaiteelliseen projektiin. Näytön sisältö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai tuoda esiin oppilaan syventymistä tiettyyn osa-alueeseen.

Syventävät opinnot vertautuvat toisen asteen opintoihin ja antavat valmiuksia musiikin jatko-opintoihin korkeammilla opintoasteilla.


terhi muokkaa tätä vielä!